Ti 6.11.2018

Keskuspuisto säilyy edelleen turvallisena, viihtyisänä ja monipuolisena ulkoilualueena. Tämä toive on tullut laajasti esille asukaskyselyissä ja -palautteessa. Puistoa koskeva luonnon- ja maisemanhoidon yleissuunnitelma 2018–2032 on valmistunut ja se käsitellään kaupunkiympäristölautakunnassa 6. marraskuuta.

Keskuspuiston luonnon- ja maisemanhoidon yleissuunnitelma 2018–2032 on valmistunut ja se käsitellään kaupunkiympäristölautakunnassa 6. marraskuuta 2018. Suunnitelmassa luodaan katsausKeskuspuiston ulkoilualueiden metsien, niittyjen ja maisemapeltojen tilaan sekä ehdotetaan tavoitteita luontoalueiden hoitamiseksi. Suunnitelma on laadittu vuorovaikutteisesti asukkaiden, asukasjärjestöjen sekä muiden sidosryhmien kanssa.

Luonnon monimuotoisuusarvot turvataan Keskuspuiston hoidossa

Samalla kun Keskuspuistoa kehitetään ja hoidetaan ulkoiluympäristönä, sen luontoarvot ja luonnon monimuotoisuus turvataan. Metsissä ja metsäisillä alueilla luonnon monimuotoisuutta lisätään suunnitelmallisesti mm. rajaamalla arvokkaita metsäisiä elinympäristöjä luonnontilaisena säilytettäviksi sekä jättämällä lahopuuta sopiviin kohtiin. Niitty- ja maisemapeltojen säännöllinen hoito lisää myös luonnon monimuotoisuutta.

Käyttö lisääntyy – turvallisuus ja viihtyisyys taataan

Keskuspuiston ulkoilumetsiä hoidetaan, koska ne on kaavoitettu ulkoilu- ja virkistysalueiksi, jolloin niiden tulee olla turvallisia ja viihtyisiä ulkoiluympäristöjä. Hoidon tavoitteena on vaalia metsien luonto- maisema- ja virkistyskäyttöarvoja. Keskuspuiston jo nyt runsaan ulkoilukäytön ennustetaan yhä kasvavan kaupungin väkiluvun kasvaessa.

Ulkoilualueiden metsien turvallisuuden ylläpitämiseksi sekä ulkoilualueiden kulkukelpoisuuden takia metsäalueita hoidetaan niiden kunnon heikentyessä. Myös ilmastonmuutoksen myötäkasvava myrskytuhoriski sekä ilmaston lämpenemisen vaikutus metsien terveydentilaan aiheuttavat lisääntyvää hoitotarvetta tulevaisuudessa.

Suunnitelma sisältää aluekohtaisia luonnon- ja maisemanhoitotavoitteita ja toimenpidetarpeiden kuvauksia. Sellaisiaovat mm. ulkoilureittien varsien heikentyvien puiden ja puuryhmien poistot, pienialaiset uudistamiset sekä täydennysistutukset ja puustoryhmien harventamiset.

Jatkosuunnittelu tehdään vuorovaikutteisesti

Luonnon- ja maisemanhoidon yleissuunnitelman tultua hyväksytyksi laaditaan sen tavoitteiden mukaiset toteutustason luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmat kullekin Keskuspuiston osa-alueelle. Ne tehdään kaupunkiympäristön toimialalla vuorovaikutteisesti asukkaiden ja sidosryhmien kanssa. Myöhemmin parannetaan myös ulkoilureittejä sekä niiden opastusta ja viitoitusta.

Tilaa uutiskirje

Uusi Pasila -uutiskirjeestä saat tietoa Pasilan rakentumisesta.